Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang

Bản tin TBT Bản tin TBT

Bản tin TBT số 04/2020 Bản tin TBT số 04/2020
Bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Tiền Giang số 04/2020   xem tại đây .
Bản tin TBT số 03/2020 Bản tin TBT số 03/2020
Bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Tiền Giang số 02/2020   xem tại đây .
Bản tin TBT số 02/2020 Bản tin TBT số 02/2020
Bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Tiền Giang số 02/2020
Bản tin TBT số 01/2020 Bản tin TBT số 01/2020
Bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Tiền Giang số 01/2020
Bản tin TBT tháng 12/2016 Bản tin TBT tháng 12/2016
Bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Tiền Giang tháng 12/2016
Bản tin TBT tháng 11/2016 Bản tin TBT tháng 11/2016
Bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Tiền Giang tháng 11/2016
Bản tin TBT tháng 10/2016 Bản tin TBT tháng 10/2016
Bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Tiền Giang tháng 10/2016
Bản tin TBT tháng 9/2016 Bản tin TBT tháng 9/2016
Bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Tiền Giang tháng 9/2016
Bản tin TBT tháng 8/2016 Bản tin TBT tháng 8/2016
Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Tiền Giang - bản tin 8/2016
Bản tin TBT tháng 7/2016 Bản tin TBT tháng 7/2016
Bản tin TBT tháng 7/2016  

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1127/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 20166 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

Hình ảnh Hình ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết