Truy cập nội dung luôn

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VỀ VIỆC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang thông báo Kế hoạch về việc lựa chọn nhà thầu đối với:

- Mua sắm thiết bị văn phòng (máy tính) (Chi tiết)

- Mua sắm thiết bị văn phòng (máy lạnh) (Chi tiết)

- Mua sắm bộ phần mềm đo và xử lý  biên bản kiểm tra hàng đóng gói sẵn (Chi tiết).

 

Chi tiết bài viết

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1127/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 20166 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

Hình ảnh Hình ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết