Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang

Tin cảnh báo TBT Tin cảnh báo TBT

Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 09/2019 Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 09/2019
Mã thông báo Quốc gia Sản Phẩm ...
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 08/2019 Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 08/2019
Mã thông báo Qu ố c gia S ả n Ph ẩ m ...
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 07/2019 Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 07/2019
Mã thông báo Quốc gia Sản Phẩm ...
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 06/2019 Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 06/2019
Mã thông báo Quốc gia Sản Phẩm ...
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 05/2019 Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 05/2019
Mã thông báo Quốc gia Sản Phẩm ...
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 04/2019 Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 04/2019
Mã thông báo Quốc gia Sản Phẩm ...
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 03/2019 Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 03/2019
Mã thông báo Quốc gia Sản Phẩm ...
Đầu tư, mua sắm công Đầu tư, mua sắm công
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VỀ VIỆC LỰA CHỌN NHÀ THẦU   Chi cục Tiêu chuẩn Đo...
Xoài Việt Nam chính thức được cấp phép vào Mỹ Xoài Việt Nam chính thức được cấp phép vào Mỹ
Sau khi được phép xuất khẩu mặt hàng xoài tươi vào thị trường Mỹ, Công ty Vina T&T cho biết sẽ...
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 02/2019 Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 02/2019
Mã thông báo Quốc gia Sản Phẩm ...

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1127/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 20166 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

Hình ảnh Hình ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết